Golfbaan


Onderzoek om in agrarisch gebied een golfbaan aan te leggen en een stukje uitbreiding woonwijk te realiseren. Tevens is er een inventarisatie gedaan naar de mogelijkheden voor dagrecreatie omdat dit gebied als stedelijk uitloop gebied zou kunnen functioneren. In het gebied zijn al stukjes bos, houtwallen en veel sloten aanwezig die niet onderling verbonden zijn. Een gedeelte ligt op de locatie toekomstige golfbaan en wordt behouden en eventueel vergroot. In de grote context zijn er mogelijkheden via de golfbaanlocatie een ecologische verbinding te realiseren. Sommige agrarische bedrijven zullen op termijn stoppen wat mogelijkheden geeft voor ander gebruik van deze panden en gronden.

Buiten het plangebied is de grond in gebruik bij agrarische bedrijven die de grond voor tuinbouw, akkerbouw of melkveehouderij gebruiken. Het landschap is divers van opbouw met bosjes en aangeplante voormalige zandpaden na de ruilverkaveling. Voor een goede ontwatering in dit gebied zijn in het verleden veel sloten gegraven. Gesloten en open ruimten in het landschap wisselen af waardoor het voor fietsers en wandelaars aantrekkelijk is. De opzet van het plan is een concept, masterplan uit te werken voor de toekomst om natuur, recreatie en agrarische bedrijvigheid allemaal een kans te geven.